• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika, który porzucił pracę

Przepisy prawa nie przewidują rozwiązania umowy o pracę, które następuje automatycznie po porzuceniu pracy przez osobę zatrudnioną. Pojawiają się więc wątpliwości jakie kroki należy podjąć – co z urlopem, jakie wypowiedzenie należy zastosować?

Już jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z przyjętymi praktykami, najpóźniej drugiego dnia pracownik powinien poinformować o przyczynie i terminie nieobecności. Jeśli jednak z uzasadnionej przyczyny nie skontaktuje się z pracodawcą, nie można go zwolnić dyscyplinarnie.
Zatrudniający, po stwierdzeniu że pracownik porzucił pracę, może dokonać zwolnienia dyscyplinarnego, z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Przygotowane oświadczenie pracodawcy musi zostać dostarczone zwalnianemu aby miał możliwość zapoznania się z nim. Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem poczty.
Jeśli chodzi natomiast o przysługujący urlop, pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu. Nalicza się go za wszystkie należne dni bieżącego i zaległego urlopu. Jeśli rozwiązanie umowy następuje w trakcie trwania roku, bieżący urlop wylicza się proporcjonalnie do trwania okresu zatrudnienia.

Kontakt