• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na kilka sposobów w zależności od okoliczności i rodzaju umowy. Wyróżnia się rozwiązanie umowy o pracę na skutek porozumienia stron, wypowiedzenia albo rozwiązania bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).

Zwolnienie dyscyplinarne stanowi nieprzyjemną sytuację, następuje z winy pracownika i odnosi skutek natychmiastowy.

Pracodawca może zastosować zwolnienie bez wypowiedzenia, w chwili:

  • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych np. praca w stanie nietrzeźwości, porzucenie pracy, kradzież lub zniszczenie mienia pracodawcy, zakłócanie spokoju w miejscu pracy;
  • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa (wyrok prawomocnym), które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na stanowisku;
  • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. utrata prawa jazdy przez kierowcę).

Oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym powinno zawierać: miejscowość i datę, dane pracodawcy, dane pracownika, datę zawarcia umowy, sprawdzalną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pouczenie o przysługującym prawie odwołania do Sądu Pracy (21 dni od doręczenia pisma), podpis pracodawcy.

Kontakt