• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest przez pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Warto zaznaczyć, że pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników mogą samodzielnie zadecydować o tym, czy zakładają ZFŚS.

Istotne jest, że ZFŚS jest obowiązkiem pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustalana jest przez układy zbiorowe lub regulaminy wynagradzania u pracodawców spoza sfery budżetowej, zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Istotne jest, że podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS jest przeciętna liczba zatrudnionych. Warto podkreślić, że wyliczając przeciętną planowaną liczbę osób w danym roku kalendarzowym należy wziąć pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełny etat.

Wyliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym polega na zsumowaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i podzieleniu przez 12.

Otrzymana liczba musi zostać skorygowana w stosunku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób.

Kontakt