• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Jego forma w znacznej mierze zależy od rodzaju zawartej umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które ma na celu zakończyć istniejący stosunek pracy. Konieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia zależy od:
– rodzaju zawartej umowy,
– czasu na który umowa została zawarta,
– okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Umowa na czas określony i nieokreślony

Czas zatrudnienia                                           Okres wypowiedzenia
mniej niż 6 miesięcy                                            2 tygodnie
minimum 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata        1 miesiąc
co najmniej 3 lata                                                3 miesiące

Umowa na okres próbny

Czas zatrudnienia                                        Okres wypowiedzenia
do 2 tygodni                                                        3 dni robocze
powyżej 2 tygodni                                              1 tydzień
3 miesiące                                                            2 tygodnie

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Kończy się z kolei z ostatnim dniem miesiąca.

Kontakt