• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, których zasady regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.

Przedmiotem zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu. Warunki podejmowanych działań zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy regulowane są zapisami w umowie.

Strony umowy zlecenia:
– osoby fizyczne
– osoby prawne
Warunkiem jest, aby posiadały zdolność do czynności prawnych.

1. Zleceniodawca – osoba, która zleca wykonanie określonych czynności
2. Zleceniobiorca – osoba wykonująca dane zlecenie

Istotną kwestią, która odróżnia umowę o prace od umowy zlecenia jest to, że ta druga może zostać sporządzona w formie ustnej.

Zleceniobiorca za wykonanie zlecenia otrzymuje wynagrodzenie, ale warunki jego wypłacenia określa umowa.

Umowa zlecenie powinna zawierać:
– strony umowy
– opis zlecenia
– termin i wynagrodzenie
– odpowiedzialność w przypadku niedopełnienia umowy
– konkretne warunki narzucone przez strony

Kontakt