• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa o dzieło, a umowa zlecenie

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat.  Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących. 

Natomiast podpisanie umowy zlecenie zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenia. Wykonawca umowy zlecenie nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Zasadniczą różnicą między umowami o dzieło, a zleceniem jest odpowiedzialność za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Należy również wiedzieć, że umowa o dzieło zezwala na złożenie reklamacji, a umowa zlecenie nie daje takiej możliwości.

Kontakt