• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Wynagrodzenie chorobowe

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, przysługuje nam tak zwane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Okres pobierania tego świadczenia oraz jego wysokość, uzależnione są od kilku czynników. Jeśli wystąpi niezdolność do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Jeśli niedyspozycja trwa do 33 dni w […]

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenia

Zasiłek chorobowy w przypadku zawarcia stosunku pracy na podstawie umowy zlecenia reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana ustawą zasiłkową. Zgodnie z zapisami tej ustawy zleceniobiorca nabywca prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, jeśli podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo […]

Kontakt