• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa o dzieło, a umowa zlecenie

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat.  Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących.  Natomiast […]

Czym jest i jak wystawić świadectwo pracy?

Od stycznia 2019 roku do wystawionego świadectwa pracy pracodawca dołącza także informację o okresach przechowywania dokumentacji pracowniczej, trybie jej odbioru przez pracownika oraz jej zniszczeniu w przypadku upływu okresu przechowywania. Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza zatrudnienie u danego pracodawcy oraz zawierający pewne informacje dotyczące pracownika. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca […]

Kontakt