• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest składka zdrowotna?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność zobowiązani są do opłacania składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zatrudniania pracowników dodatkowo muszą odprowadzać składki zdrowotnej za każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności właściciel firmy podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalne rentowe wypadkowe oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka zdrowotna opłacana jest w celu […]

Zmiany kadrowo-płacowe od 2022 roku

Wraz z Nowym Rokiem zacznie obowiązywać wiele zmian podatkowych i kadrowo-płacowych, które dotyczyć będą obywateli, pracowników, przedsiębiorców oraz emerytów. Lista zmian jakie wprowadza program Nowy Ład jest bardzo długa, a niektóre z nich nadal nie są w pełni jasne dla wszystkich. Oto kilka głównych zmian związanych z kadrami i wynagrodzeniami: Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie […]

Jakie mogą wystąpić błędy w wypowiedzeniu o pracę?

W wielu przypadkach zdarza się sytuacja, że wręczone pracownikowi wypowiedzenie o pracę zawiera błędy. Czy wypowiedzenia o pracę sporządzone błędnie będzie skuteczne pod kątem prawnym? Zgodnie z art. 30 §3 kodeksu pracy wypowiedzenie o pracę powinno mieć formę pisemną. Warto jednak zaznaczyć, że ustne wypowiedzenie o pracę będzie skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy […]

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Coraz częściej cudzoziemcy zatrudniani są w polskich firmach. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić proces zatrudnienia pracownika? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na zatrudnienie obcokrajowca w firmie? W pierwszej kolejności należy sprawdzić dokument obcokrajowca uprawniający do pobytu w Polsce. Pracodawca powinien kopie tego dokumentu dołączyć do akt pracownika. Dokumenty powinien uprawniać do wykonywania pracy […]

Refundacja okularów obowiązkiem pracodawcy

Refundacja kosztów związanych z zakupem okularów skierowana jest do pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przed komputerem przez co najmniej 4 godziny dziennie. Przygotowując skierowanie na badanie z medycyny pracy należy uwzględnić informacje na temat liczby godzin jaką dziennie dany pracownik spędza przez ekranem. Dostarczenie tej informacji pozwoli w prosty sposób ocenić konieczność zakupu okularów korekcyjnych […]

Zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na kilka sposobów w zależności od okoliczności i rodzaju umowy. Wyróżnia się rozwiązanie umowy o pracę na skutek porozumienia stron, wypowiedzenia albo rozwiązania bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne). Zwolnienie dyscyplinarne stanowi nieprzyjemną sytuację, następuje z winy pracownika i odnosi skutek natychmiastowy. Pracodawca może zastosować zwolnienie bez wypowiedzenia, w chwili: ciężkiego naruszenia […]

Podejmowanie pracy przez emeryta i rencistę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby pobierające emeryturę czy rentę mogą podejmować dodatkową aktywność zawodową po spełnieniu określonych warunków. Istotnie należy zwrócić na konieczność stosowania się do wymogu, aby wysokość dodatkowych dochodów nie przekroczyła progów określonych przez przepisy. Uwaga! Przekroczenie ustalonego prawnie limitu może skutkować obniżeniem wysokości świadczenia lub całkowitym zawieszeniem wypłaty. Limit dorabiania do […]

Czym jest fundacja rodzinna?

Czym jest fundacja rodzinna? Kto może przeprowadzić procedurę rejestracji fundacji rodzinnej? Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona przez osoby, które chcą zarządzać posiadanym majątkiem oraz spełniać świadczenia na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów. Rejestracja fundacji rodzinnej musi być poprzedzona spełnieniem nałożonych prawnie warunków: – złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; – […]

Płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna stanowi odgórnie ustalony przez Państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na umowie o pracę w określonym wymiarze czasowy- najczęściej w ciągu 1 miesiąca. Stawka na rok następny ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września danego roku. W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010zł brutto, po odliczeniach będzie to kwota 2210zł […]

Praca cudzoziemców w Polsce

Jaką grupę cudzoziemców najchętniej zatrudniają polscy pracodawcy? Z czym wiąże się zatrudnienia cudzoziemca w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając obcokrajowca? W każdym roku przybywa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Na koniec kwietnia tego roku do ubezpieczeń społecznych ZUS było zgłoszonych aż 780,5 tys. cudzoziemców. Cudzoziemców zamieszkujących w Polsce dzielimy na: – migrantów krótkookresowych, którzy […]

Kontakt