• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku jest elementem systemu podatkowego. To pewna ustalona kwota dochodu, która jeżeli nie zostanie przekroczona, to nie zaistnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Należy pamiętać, że obowiązuje ona od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.  Aby skorzystać z kwoty wolnej od podatku podatnik musi opodatkowany być według skali podatkowej. Oznacza to, […]

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 r.

Zasiłek dla bezrobotnych stanowi podstawową formę wsparcia dla osób, które nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia oraz nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Świadczenie może być przyznane osobom, które zarejestrowały się w urzędzie pracy oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in.: były […]

Czym jest składka zdrowotna?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność zobowiązani są do opłacania składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zatrudniania pracowników dodatkowo muszą odprowadzać składki zdrowotnej za każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności właściciel firmy podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalne rentowe wypadkowe oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka zdrowotna opłacana jest w celu […]

Jakie mogą wystąpić błędy w wypowiedzeniu o pracę?

W wielu przypadkach zdarza się sytuacja, że wręczone pracownikowi wypowiedzenie o pracę zawiera błędy. Czy wypowiedzenia o pracę sporządzone błędnie będzie skuteczne pod kątem prawnym? Zgodnie z art. 30 §3 kodeksu pracy wypowiedzenie o pracę powinno mieć formę pisemną. Warto jednak zaznaczyć, że ustne wypowiedzenie o pracę będzie skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy […]

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Coraz częściej cudzoziemcy zatrudniani są w polskich firmach. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić proces zatrudnienia pracownika? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na zatrudnienie obcokrajowca w firmie? W pierwszej kolejności należy sprawdzić dokument obcokrajowca uprawniający do pobytu w Polsce. Pracodawca powinien kopie tego dokumentu dołączyć do akt pracownika. Dokumenty powinien uprawniać do wykonywania pracy […]

Refundacja okularów obowiązkiem pracodawcy

Refundacja kosztów związanych z zakupem okularów skierowana jest do pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przed komputerem przez co najmniej 4 godziny dziennie. Przygotowując skierowanie na badanie z medycyny pracy należy uwzględnić informacje na temat liczby godzin jaką dziennie dany pracownik spędza przez ekranem. Dostarczenie tej informacji pozwoli w prosty sposób ocenić konieczność zakupu okularów korekcyjnych […]

Podejmowanie pracy przez emeryta i rencistę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby pobierające emeryturę czy rentę mogą podejmować dodatkową aktywność zawodową po spełnieniu określonych warunków. Istotnie należy zwrócić na konieczność stosowania się do wymogu, aby wysokość dodatkowych dochodów nie przekroczyła progów określonych przez przepisy. Uwaga! Przekroczenie ustalonego prawnie limitu może skutkować obniżeniem wysokości świadczenia lub całkowitym zawieszeniem wypłaty. Limit dorabiania do […]

Czym jest fundacja rodzinna?

Czym jest fundacja rodzinna? Kto może przeprowadzić procedurę rejestracji fundacji rodzinnej? Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona przez osoby, które chcą zarządzać posiadanym majątkiem oraz spełniać świadczenia na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów. Rejestracja fundacji rodzinnej musi być poprzedzona spełnieniem nałożonych prawnie warunków: – złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; – […]

Praca cudzoziemców w Polsce

Jaką grupę cudzoziemców najchętniej zatrudniają polscy pracodawcy? Z czym wiąże się zatrudnienia cudzoziemca w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając obcokrajowca? W każdym roku przybywa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Na koniec kwietnia tego roku do ubezpieczeń społecznych ZUS było zgłoszonych aż 780,5 tys. cudzoziemców. Cudzoziemców zamieszkujących w Polsce dzielimy na: – migrantów krótkookresowych, którzy […]

Ulga w PIT dla programistów

„Ulga dla młodych” to zwolnienie z podatku PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz posiadają przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnienie obowiązuje do kwoty 85 528zł (po przekroczeniu tego progu przychody zostają opodatkowane stawką 17% lub 32%). Posiadając tzw. „zerowy PIT” nie ma konieczności składania deklaracji […]

Kontakt