• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

Często mówi się o tym, że pracodawca rozwiązuje umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Warto jednak zaznaczyć, że prawo do tej decyzji mają również pracownicy. W jakich sytuacjach pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia?

Pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie później niż 1 miesiąc od uzyskania przez pracownika wiadomości uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę.

Przepisy prawa pracy jasno określają sytuację, w których pracownik ma możliwość natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy łączącego go z pracodawcą:
został stwierdzony przez odpowiedniego lekarza szkodliwy wpływ warunków pracy na zdrowie;
pracodawca naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika;

Wniosek o rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powinno zostać dokonane w formie pisemnej. Istotnie jednak należy zaznaczyć, że niezachowanie tej formy nie skutkuje nieważnością wniosku.

Pracownikowi w tej sytuacji przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeżeli umowa została rozwiązana bez uzasadnionych przyczyn pracodawca może domagać się odszkodowania ze strony pracownika.

Kontakt