• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Prawo do rozwiązania umowy o pracę przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Istnieje kilka sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednym z nich jest tak zwane “porozumienie stron i może zostać dokonane z inicjatywy osoby zatrudnionej lub zatrudniającej. W przypadku takiego zakończenia współpracy, nie ma konieczności podawania powodu, a obydwie ze stron mają prawo do zaproponowania warunków, na jakich umowa zostanie rozwiązana.

Od strony formalnej, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, może odbywać się na kilka sposobów:
– pracodawca lub pracownik może złożyć ofertę rozwiązania, która zostanie zaakceptowana przez drugą ze stron,
– pracownik i pracodawca podpiszą wspólnie sporządzony dokument.

Nie ma konieczności aby rozwiązanie stosunku pracy, na podstawie porozumienia, przybrało formę pisemną – może zostać zawarte ustnie i nadal będzie skuteczne. W praktyce jednak korzystniej jest przygotować dokumenty potwierdzający ustalenia.

Dokument ten powinien zawierać: miejscowość i datę, dane pracownika i pracodawcy, termin proponowanego zakończenia stosunku pracy i podpisy.

Kontakt