• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Praca na dwóch stanowiskach w firmie

Zatrudniając pracownika, pracodawca w umowie o pracę określa na jakim stanowisku będzie pracował i zazwyczaj wpisywane jest tam jedno stanowisko. Należy pamiętać, że nie ma żadnego zakazu, aby pracownik w ramach jednej umowy o prace pracował na dwóch rożnych stanowiskach.

W takiej umowie konieczne jest określenie, dla każdego stanowiska:

  • rodzaju pracy,
  • miejsca wykonywania,
  • podziału wymiaru czasu pracy,
  • wynagrodzenia lub stawki godzinowej,
  • terminu rozpoczęcia pracy.

Obowiązującą umowę o pracę również można zmienić, rozszerzając ją o nowe stanowisko w trakcie trwania, najlepiej wykonać to tworząc aneks do umowy.

Pracodawca zobowiązany jest do wykonania pracownikowi wstępnego szkolenia BHP na każdym stanowisku pracy, które różni się charakterem i warunkami od innych.

W ramach jednego, wstępnego badania lekarskiego w momencie podpisywania umowy o prace ocenie podlegają dwa stanowiska. W przypadku dodania do istniejącej już umowy drugiego stanowiska na badania lekarskie należy ponownie skierować pracownika, gdy na nowym stanowisku panują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki oraz, gdy dodatkowe stanowisko dotyczy pracownika młodocianego.

Kontakt