• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Podstawowe uprawnienia wspólnika

Z posiadaniem statusu wspólnika łączy się szereg uprawnień, które można kategoryzować na:

  • uprawnienia ustawowe i umowne – te pierwsze wynikają z mocy ustawy, podczas gdy drugie mają swoje źródło w odpowiednich ustaleniach umownych.
  • uprawnienia udziałowe i osobiste – uprawnienia udziałowe są związane z samym udziałem i przysługują każdorazowo temu, któremu przysługuje udział, podczas gdy uprawnienia osobiste są ściśle związane z osobą wspólnika, niezależnie od wielkości posiadanego przez niego udziału i nie mogą przechodzić na jego następców.
  • uprawnienia indywidualne i kolektywne – pierwsze mogą być wykonywane przez każdego ze wspólników samodzielnie, podczas gdy dla czynienia użytku z drugich konieczne jest zebranie określonej większości udziałów.

Podstawowe uprawnienia wspólników spółki z o.o.:

  • Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki. Jest ono prawem powszechnym-przysługuje każdemu wspólnikowi. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której którykolwiek ze wspólników byłby od udziału w zysku wyłączony. Prawo to przysługuje z mocy ustawy, jednakże dla jego wykonania konieczne jest podjęcie uchwały przez wspólników, która następuje bezwzględną większością głosów. Zasadą jest, że udział w zysku ustalany jest proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym można tę zasadę umownie wyłączyć.
  • Prawo głosu – oznacza możliwość uczestnictwa w głosowaniu na zgromadzeniu wspólników. Co do zasady udziały o równej wartości przypada jeden głos. Z kolei w przypadku udziałów nierównych na każde 10 zł przypada jeden głos. W tym wypadku również dopuszcza się odmienną regulację umowną w granicach oznaczonych ustawowo, przy czym niedopuszczalne jest występowanie udziałów “niemych”.
Kontakt