• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Podejmowanie pracy przez emeryta i rencistę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby pobierające emeryturę czy rentę mogą podejmować dodatkową aktywność zawodową po spełnieniu określonych warunków. Istotnie należy zwrócić na konieczność stosowania się do wymogu, aby wysokość dodatkowych dochodów nie przekroczyła progów określonych przez przepisy.

Uwaga!
Przekroczenie ustalonego prawnie limitu może skutkować obniżeniem wysokości świadczenia lub całkowitym zawieszeniem wypłaty.

Limit dorabiania do emerytury i renty jest uzależniony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jego wysokość zmienia się kwartalnie. Warto aktualizować wiedzę w tym zakresie i kontrolować, aby wynagrodzenie nie przekraczało limitu.

Kontakt