• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzenia – konsekwencje

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy, wynikający z kodeksy pracy. Miejsce, sposób oraz termin wypłaty najczęściej określany jest w regulaminie pracy lub podaje się go w informacji o warunkach zatrudnienia. Zatrudniający, który nie stosuje się do ustaleń musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.
W pierwszej kolejności należy pamiętać, że pracownik, któremu zalegamy z wynagrodzeniem, może uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych praw i rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia oraz żądać odszkodowania. Odszkodowanie to może osiągnąć wartość wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia. Dodatkowo może także ubiegać się o zwrot odsetek ustawowych, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody w związku z opóźnieniem. Oblicza się je na podstawie wzoru:

(kwota zaległości * wysokość odsetek ustawowych * liczba dni opóźnienia) / 365
Kolejną kwestią jaką trzeba mieć na uwadze jest fakt, że pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenie, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, podlega karze grzywny. Najczęściej nakładana jest ona po wykryciu zaniechań w czasie kontroli Inspekcji Pracy. Może wynosić ona od 1- 5 tysięcy złotych, a jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu – nawet do 30 tysięcy złotych.

Kontakt