• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Odpowiedzialność pracownicza, a pracownik na umowę o pracę

Pracownik, który podpisuje umowę o pracę równocześnie nabywa określonych praw i obowiązków. Zadania, jakie wykonuje z tytułu umowy o pracę wykonywane muszą być w sposób należyty, utrzymując równocześnie ład i porządek. Jakie wyróżnia się rodzaje odpowiedzialności pracowniczej, które dotyczą pracownika?

W specyfice zawierania umowy o pracę, czyli nawiązywania stosunku pracy leży odpowiedzialność za warunki pracy oraz sposobu, w jaki jest ona wykonywana. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają względem siebie pewne zobowiązania.

Z tytułu stosunku o pracę wyróżnia się trzy rodzaje odpowiedzialności pracowniczej:
– materialna
– porządkowa
– dyscyplinarna

Pracownikowi powierzane jest mienie, aby ten mógł wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Jeżeli dojdzie do wyrządzenia szkody na rzecz pracodawcy w związku z niewykonaniem lub zaniedbaniem obowiązków, to pracownik wówczas pociągnięty może zostać do odpowiedzialności materialnej.

Pracodawcy na mocy przepisów Kodeksu Pracy zapewniona zostaje ochrona zdrowia i życia, co przejawia się w zagwarantowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania zadań zawodowych. Pracownik ponosi także odpowiedzialność za porządek na jego stanowisku pracy. W odpowiedni sposób musi on zorganizować pracę, aby była ona w pełni bezpieczna dla pracownika oraz osób w jego otoczeniu. Obowiązkiem jest także przestrzeganie zasad BHP.

Pracownik ma względem pracodawcy liczne obowiązki, jakie wynikają ze stosunku pracy. Uchybianie im albo postępowanie niezgodne z zasadami etyki i godności zawodowej stanowi przejaw naruszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Postępowanie dyscyplinarne w związku z odpowiedzialnością pracownika ma na celu wyjaśnienie danej sytuacji oraz potwierdzenie, że pracownik działał sprzecznie z regułami właściwymi dla danej służby.

Kontakt