• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Nagana w pracy

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zobowiązani są do wykonywania obowiązków. Wszystkie powierzone zadania muszą być wykonywane sumiennie oraz rzetelnie. Co czeka niezdyscyplinowanych pracowników?

Jakie kary porządkowe może zaproponować pracodawca?

W Kodeksie Pracy możemy znaleźć informacje o odpowiedzialności porządkowej pracowników. Art. 108-113 wymienia kary jakie może zastosować pracodawca:
– upomnienia
– nagana
w przypadku pracowników nieprzestrzegających organizacji i porządku procesu pracy, przepisów BHP oraz przyjętego przyjętego w zakładzie pracy sposobu potwierdzania przybycia i obecności, a także usprawiedliwiania nieobecności.

Kara nagany powinna zostać przedstawiona pracownikowi w formie pisemnej.

Dodatkowo pracodawca może zastosować karę pieniężną, gdy pracownik nie przestrzega przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, opuści pracę bez usprawiedliwienia, stawi się w pracy nietrzeźwy lub będzie spożywał alkohol w pracy.

Przeczytaj również: Stawka minimalna w 2020 roku

Kontakt