• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Minimalna płaca w 2019 roku

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Pozwala ono na zaspokajanie potrzeb życiowych i daje swobodę w spełnianiu życiowych planów.
Płaca to inaczej ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Rozróżnia się płacę brutto -łączna kwota wynagrodzenia uwzględniająca obciążenia podatkowe i składki oraz netto – kwota pomniejszona o należny podatek i inne kwoty związane np. z ubezpieczeniem pracownika.

Najniższa krajowa, czyli ustawowa pensja minimalna określa minimalną wysokość pieniężnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość kwoty określana jest przez państwo. Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wysokość płacy minimalnej stanowi około 47 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy pracujący na podstawie umowy o pracę otrzymają 2250 zł brutto, czyli 14,70 zł za godzinę.

Kontakt