• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Kodeks Pracy – wybrane przepisy i interpretacja

Ciekawostki z zakresu urlopów wypoczynkowych i wynagrodzeń pracownika

1. Urlop wypoczynkowy, przysługujący w danym roku kalendarzowym powinien zostać wykorzystany jednorazowo. Na wniosek pracownika urlop podzielić można na części, przy czym co najmniej jedna nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych.
2.Urlop zaległy przechodzi na kolejny rok jeżeli nie został wykorzystany, lecz w następnym roku jego termin realizacji mija po 30 września.
3. Niezdolność do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%, a w przypadku kobiet ciężarnych i dawców narządów oraz tkanek 100%.
4. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z powodu upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa może skrócić okres wypowiedzenia do miesiąca. Pracownik jednak przez pozostałe 2 miesiące wciąż otrzymuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia.
5. Pracownik, który został zwolniony ma prawo do dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy. Udzielenie takiego wolnego przysługuje po złożeniu odpowiedniego wniosku.
6. Osoba poniżej 16 roku życia zatrudniona może być jedynie w ramach działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej.

Kontakt