• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

  +12 44 202 73

 • Kontakt

Karta wypadku przy pracy

Od 2022 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące wypadku przy pracy, zawierające nowe wytyczne i definicję. Zmieniona została również karta wypadku przy pracy.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie o zewnętrznej przyczynie, które powoduje uraz lub śmierć pracownika. Zdarzenie to musiało nastąpić podczas wykonywanych czynności w pracy lub poleceń przełożonych. Zdarzenie uznawane jest za wypadek przy pracy po określeniu okoliczności i przyczyn.

Za wypadek przy pracy uznawane jest również zdarzenie powodujące uraz lub śmierć , które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas np.:

 • wykonywania zwykłych czynności związanych z działalnością pozarolniczą,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług, agencyjnej lub zlecenia,
 • odbywania szkolenia lub stażu w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium,
 • uprawiania sportu przez sportowca pobierającego stypendium,
 • wykonywania pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności,
 • piastowania funkcji posła/senatora pobierającego uposażenie,
 • pracy na rzecz spółdzielni rolniczej przez jej członka,
 • wykonywania czynności duszpasterskich przez osobę duchowną.

Po zdarzeniu, jakim jest wypadek przy pracy i ustaleniu okoliczności ( zabezpieczenie miejsca, dokonanie oględzin, przesłuchanie świadków itp.) w ciągu 14 dni sporządza się kartę wypadku w trzech kopiach. Jedną z kopii składa się do Zakładu ubezpieczeń Społecznych, a organ ten po zakończeniu postępowania zajmie się wypłatą świadczeń.

Kontakt