• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym funduszem, który został stworzony w celu ochrony pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Podstawa Prawna:
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2016 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7)

W przypadku roszczeń ze strony pracownika FGŚP realizuje dwa zadania:
– reguluje kwestie związane z wypłaceniem należnych świadczeń pracownikom
– dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych

O środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą ubiegać się:
– zatrudnieni pracownicy
– byli pracownicy
– uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika,
– uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego byłego pracownika,
– pracodawca,
– syndyk,
– likwidator,
– inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Wysokość składki na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dodatkowym źródłem zasilającym FGŚP są kwoty uzyskane z dochodzenia zwrotów należności i realizacji zabezpieczeń na majątkach dłużników.

Kontakt