• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Minimalna płaca w 2019 roku

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Pozwala ono na zaspokajanie potrzeb życiowych i daje swobodę w spełnianiu życiowych planów. Płaca to inaczej ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Rozróżnia się płacę brutto -łączna kwota wynagrodzenia uwzględniająca obciążenia podatkowe i składki oraz […]

Dokumentacja pracownicza – części

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swoich pracowników. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego jakie elementy składają się na te akta oraz w jaki sposób należy je prowadzić. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku odnośnie dokumentacji pracowniczej akta pracownicze powinny być podzielone na 4 […]

Prowadzenie akt osobowych 2019

W 2019 roku nastąpiły zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Dotychczas pracodawca miał obowiązek przechowywania ich aż przez 50 lat. Aktualnie okres ten został skrócony do 10 lat. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to pracowników zatrudnionych po 1. stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018 czas przechowywania dokumentacji osobowej będzie mógł zostać […]

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Jego forma w znacznej mierze zależy od rodzaju zawartej umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które ma na celu zakończyć istniejący stosunek pracy. Konieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zależy od: – rodzaju zawartej umowy, […]

Outsourcing kadrowo-płacowy

Posiadanie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz nadzór nad rachunkowością, to jedne z głównych warunków prowadzenia odnoszącego sukcesy i działającego zgodnie z prawem przedsiębiorstwa. Zjawisko outsourcingu jest dość powszechną praktyką w coraz większej ilości firm, niezależnie od wielkości. Jeśli zajmowanie się sprawami związanymi z umowami, obliczaniem wynagrodzeń, rachunkami itp. zabiera Ci […]

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym. Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny […]

Jaka jest różnica między umową o pracę a umową cywilnoprawną?

Różnica między umową o pracę, a umową cywilnoprawną dotyczy m.in. charakteru świadczonej pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwiązania umowy czy składek ZUS. Umowa o pracę jest umową funkcjonującą na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do […]

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, których zasady regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu. Warunki podejmowanych działań zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy regulowane są zapisami w umowie. Strony umowy zlecenia: – osoby fizyczne – osoby prawne Warunkiem jest, aby posiadały zdolność do czynności prawnych. […]

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy jest umowa o pracę. Czynność ta polega na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli przez pracownika oraz pracodawcę – pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wyróżniamy: 1. Umowy bezterminowe – na czas nieokreślony 2. Umowy terminowe – na okres próbny, na czas […]

Kontakt