• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Refundacja okularów obowiązkiem pracodawcy

Refundacja kosztów związanych z zakupem okularów skierowana jest do pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przed komputerem przez co najmniej 4 godziny dziennie. Przygotowując skierowanie na badanie z medycyny pracy należy uwzględnić informacje na temat liczby godzin jaką dziennie dany pracownik spędza przez ekranem. Dostarczenie tej informacji pozwoli w prosty sposób ocenić konieczność zakupu okularów korekcyjnych […]

Zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na kilka sposobów w zależności od okoliczności i rodzaju umowy. Wyróżnia się rozwiązanie umowy o pracę na skutek porozumienia stron, wypowiedzenia albo rozwiązania bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne). Zwolnienie dyscyplinarne stanowi nieprzyjemną sytuację, następuje z winy pracownika i odnosi skutek natychmiastowy. Pracodawca może zastosować zwolnienie bez wypowiedzenia, w chwili: ciężkiego naruszenia […]

Podejmowanie pracy przez emeryta i rencistę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby pobierające emeryturę czy rentę mogą podejmować dodatkową aktywność zawodową po spełnieniu określonych warunków. Istotnie należy zwrócić na konieczność stosowania się do wymogu, aby wysokość dodatkowych dochodów nie przekroczyła progów określonych przez przepisy. Uwaga! Przekroczenie ustalonego prawnie limitu może skutkować obniżeniem wysokości świadczenia lub całkowitym zawieszeniem wypłaty. Limit dorabiania do […]

Czym jest fundacja rodzinna?

Czym jest fundacja rodzinna? Kto może przeprowadzić procedurę rejestracji fundacji rodzinnej? Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona przez osoby, które chcą zarządzać posiadanym majątkiem oraz spełniać świadczenia na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów. Rejestracja fundacji rodzinnej musi być poprzedzona spełnieniem nałożonych prawnie warunków: – złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; – […]

Płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna stanowi odgórnie ustalony przez Państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na umowie o pracę w określonym wymiarze czasowy- najczęściej w ciągu 1 miesiąca. Stawka na rok następny ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września danego roku. W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010zł brutto, po odliczeniach będzie to kwota 2210zł […]

Praca cudzoziemców w Polsce

Jaką grupę cudzoziemców najchętniej zatrudniają polscy pracodawcy? Z czym wiąże się zatrudnienia cudzoziemca w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając obcokrajowca? W każdym roku przybywa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Na koniec kwietnia tego roku do ubezpieczeń społecznych ZUS było zgłoszonych aż 780,5 tys. cudzoziemców. Cudzoziemców zamieszkujących w Polsce dzielimy na: – migrantów krótkookresowych, którzy […]

Ulga w PIT dla programistów

„Ulga dla młodych” to zwolnienie z podatku PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz posiadają przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnienie obowiązuje do kwoty 85 528zł (po przekroczeniu tego progu przychody zostają opodatkowane stawką 17% lub 32%). Posiadając tzw. „zerowy PIT” nie ma konieczności składania deklaracji […]

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Prawo do rozwiązania umowy o pracę przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Istnieje kilka sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednym z nich jest tak zwane “porozumienie stron i może zostać dokonane z inicjatywy osoby zatrudnionej lub zatrudniającej. W przypadku takiego zakończenia współpracy, nie ma konieczności podawania powodu, a obydwie ze stron mają prawo do zaproponowania warunków, […]

Jakie koszty ponosi pracodawca w przypadku urlopu macierzyńskiego pracownika?

Z urlopu macierzyńskiego skorzystać mogą osoby pozostające w stosunku pracy, którym urodziło się dziecko lub, w określonych przypadkach, osobom które dziecko przysposobiły. Zgodnie z obowiązującym prawem urlop macierzyński przysługuje: matce ojcu (w ilości dni jakie nie zostały wykorzystane przez matkę) członkowi najbliższej rodziny (w przypadku, gdy matka dziecka nie może zajmować się dzieckiem) matce lub […]

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy

Warto zaznaczyć, że ustanie stosunku pracy nie sprawia, że pracodawca nie ma żadnych zobowiązań wobec danego pracownika. Po ustaniu stosunku pracy należy dopełnić kilku ważnych formalności, które wpływają zarówno na bezpieczeństwo firmy jak również pracownika. Istotne jest, że niezależnie od powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownik uprawniony jest do korzystania ze świadczeń wynikających z przepisów […]

Kontakt