• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Amortyzacja liniowa

Amortyzacja zaliczana jest do kategorii kosztowej, która pomniejsza podstawę do opodatkowania. O metodzie amortyzacji decyduje sam przedsiębiorca, jednak najczęściej stosowaną i najprostszą formą amortyzacji jest amortyzacja liniowa.

Polega ona na tym, że należący do firmy środek trwały zużywa się w taki sam sposób przez cały okres eksploatacji. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne są takie same przez cały czas ich dokonywania (przedsiębiorca sam decyduje o ich częstotliwości – mogą być dokonywane co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego).

Jak rozpocząć amortyzację metodą liniową? Najpierw dany środek trwały musi zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez daną chwilę. Następnie ustala się jego wartość początkową, czyli cenę nabycia, koszt wytworzenia. Każdy środek musi zostać też dopasowany do odpowiedniego działu oficjalnej Klasyfikacji Środków Trwałych, na podstawie której określa się stawki i czas amortyzacji danego środka. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpisano dany środek do ewidencji. Trwają one tak długo, dopóki suma odpisów nie zrówna się z wartością początkową środka, firma przekaże go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzi jego niedobór. 

Uwaga – należy pamiętać o tym, żeby w każdym kolejnym roku użytkowania danego środka zmniejszyć jego wartość początkową o sumę dotychczas dokonanych odpisów.

Kontakt